วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทเบิลเทนนิสประวัติความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิสไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดว่ากีฬาเทเบิลเทนนิส (Table Tennis) มีกาเนิดขึ้นที่ไหน เมื่อใดและใครเป็นผู้คิดประดิษฐ์กีฬาชนิดนี้ขึ้นเพราะทั้งประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา อินเดียและแอฟริกาใต้ต่างก็ได้อ้างว่า เป็นสถานที่เริ่มต้นที่มีการเล่นกีฬาชนิดนี้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามจากหลักฐาน ที่พอยืนยันได้กล่าวไว้ว่า กีฬาเทเบิลเทนนิสเคยเป็นกีฬาประจาราชสานักของอังกฤษ ในสมัยคริสต์ศตวรรษ ที่ 12 มาแล้วและคนส่วนมากยอมรับว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เพราะเหตุที่ว่าแม้แต่คนที่กล่าวว่า กีฬาเทเบิลเทนนิสเริ่มมีการเล่นในอินเดียและแอฟริกาใต้เป็นครั้งแรก ก็ยังมีความเห็นว่าทหารอังกฤษที่ประจาอยู่ที่นั่นอาจมีส่วนนาวิธีการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส มาเผยแพร่ยังประเทศทั้งสองก็ได้

ต้นกาเนิดของกีฬาเทเบิลเทนนิส
จากเอกสารการกีฬาหลายเล่มสันนิษฐานได้ว่า ชาวอังกฤษได้เล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2393 ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า กอสสิมา (Gossima) วัสดุที่ใช้ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส ในสมัยนั้นเป็นวัสดุที่ทาขึ้นง่ายๆ เช่น ลูกเทเบิลเทนนิสทามาจากเส้นด้าย ใช้หนังสือวางบนโต๊ะแทนตาข่ายและใช้กระดาษแข็งหนาๆ มาตัดทาเป็นไม้ตี
พ.ศ.2433 อุปกรณ์การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้พัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัด ทั้งนี้เพราะมีการแข่งขันทางการค้า ลูกเทเบิลเทนนิสในสมัยนี้ทาด้วยยางหรือไม้ก๊อกและหุ้มด้วยผ้าเพื่อไม่ให้โต๊ะเกิดการชารุด ได้ง่ายและทาให้ลูกเทเบิลเทนนิสหมุนได้ ไม้ตีก็มีด้ามยาว ตรงส่วนที่ใช้ตีหุ้มด้วยแผ่นหนังภายในกลวง รูปร่างคล้ายกับกลองเล็กๆ ตาข่ายก็ใช้วิธีขึงข้ามโต๊ะระหว่างเก้าอี้ 2 ตัว มีการนับคะแนนในแต่ละเกมการเล่นใครได้ 21 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์การเล่นในสมัยนั้น ยังไม่ทันสมัย แต่การนับคะแนนการเล่นนั้นมีความเหมาะสมดี เพราะได้ยึดถือการนับคะแนน 21 คะแนนนี้เรื่อยมา
พ.ศ. 2443 อุปกรณ์การเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสได้รับการพัฒนาให้มีสภาพใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด กล่าวคือ เจมส์ กิบบ์ (James Gibb) ได้นาลูกเทเบิลเทนนิสที่ทาจากเซลลูลอยด์มาใช้ในประเทศอังกฤษแทนลูกยางและลูกไม้ก๊อกเป็นครั้งแรก จากการใช้ลูกเซลลูลอยด์ซึ่งภายในมีลักษณะกลวงนี้ ทาให้มีการเล่นที่เร็วขึ้น ลูกวิ่งแน่นอนแม่นยาขึ้น และจากการที่ลูกเซลลูลอยด์กระทบกับไม้ตีจะเกิดเสียง ปิง และเมื่อลูกเซลลูลอยด์กระทบกับพื้นโต๊ะเกิดเสียง ปอง นี้เองจึงทาให้มีผู้นิยมเรียกชื่อ กีฬาเทเบิลเทนนิสอีกชื่อหนึ่งว่า ปิงปอง (Ping-Pong) ในช่วงนี้เองที่ปิงปองหรือกีฬาเทเบิลเทนนิสได้รับความนิยมมากและแพร่หลายไปทั่วทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
พ.ศ.2445 อี.ซี. กูด (E.c. Good) ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์ไม้ตีเทเบิลเทนนิส ซึ่งใช้ยางติดหน้าไม้ขึ้นทาให้สามารถใช้ไม้ตีลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังได้แสดงให้เห็นถึงความดีเด่นของไม้ตีที่ปรับปรุงขึ้นมา โดยสามารถเล่นชนะแชมป์กีฬาเทเบิลเทนนิสของอังกฤษได้
จากการที่กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่เล่นง่ายสนุกสนานและใช้อุปกรณ์ในการเล่นไม่มากนัก ทั้งยังหาอุปกรณ์เล่นได้ง่ายและสะดวกนี้เอง ส่งผลให้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง และแพร่หลายออกไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับกติกาการเล่น ตลอดจนเทคนิควิธีเล่นให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น เช่น เยอรมันนีได้ปรับปรุงกติกา ระเบียบวิธีการเล่นให้รัดกุมและเป็นมาตรฐานขึ้น ญี่ปุ่นและจีนได้พัฒนาวิธีการจับไม้แบบธรรมดามาเป็นการจับแบบจับปากกา ฮังการีได้พัฒนาเทคนิคการเสิร์ฟแบบลูกกระดอนขึ้น เป็นต้น
เมื่อกีฬาเทเบิลเทนนิสได้รับความนิยมมากขึ้น จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสขึ้นในหลายๆ ประเทศ เช่น ใน พ.ศ.2464 ได้มีการก่อตั้งสมาคมปิงปองแห่งประเทศอังกฤษขึ้น ในปีต่อมาสมาคมแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศอังกฤษต่อมาประเทศต่าง ๆ ก็เริ่มก่อตั้งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศตนขึ้นตามลาดับ และได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างประเทศขึ้นหลายครั้ง การแข่งขันที่ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างประเทศนัดสาคัญ ได้แก่ การแข่งขันชิงถ้วยชนะเลิศ สเวย์ธลิง คัพ (Swaythling Cup) และคอบิลลอน คัพ (Corbillon Cup) จากการที่กีฬาเทเบิลเทนนิสแพร่หลายไปหลายประเทศและมีการจัดการแข่งขันบ่อยครั้งนี้เอง ทาให้มีการก่อตั้งสหพันธ์สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างประเทศ (ITTF - International Table Tennis Federation) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2469 โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งสหพันธ์ดังกล่าวมีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลาดับและจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศของโลกเป็นประจา ประเทศที่มีชื่อเสียงในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมีหลายประเทศ เช่น สวีเดน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
กีฬาเทเบิลเทนนิสนอกจากจะให้คุณประโยชน์ทางด้านการออกกาลังกายแล้วยังได้ถูกนามาใช้ เป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากใน พ.ศ.2515 กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกนามาเป็นสื่อกลางให้มีการเปิดสัมพันธภาพระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นาค่ายประชาธิปไตยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

กีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทย


คนไทยมีความคุ้นเคยและเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสกันมานานแล้ว แต่โดยทั่วไปมักจะรู้จักในชื่อ ปิงปองมากกว่าชื่อเทเบิลเทนนิส อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้นาเข้ามาและเริ่มเล่นครั้งแรกเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าคงมีการเล่นเพื่อการแข่งขัน ตลอดจนมีการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสกันในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า 40 ปีแล้วใน พ.ศ.2500 ได้มีการจัดตั้งสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นและได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายมากขึ้น ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ แม้ว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสจะเป็


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น